СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

Секретаријат и стручне службе 


Mирослав Јоксимовић, председник
тел: 011/3445-866
емаил: miroslavjoks@telekom.rs  

Зоран Вићентић, генерални секретар
тел: 011 / 3445-856
емаил: zoranvic@telekom.rs  

Марина Костић, технички секретар
тел: 011 / 344-58-52
факс: 011 / 344-60-11

Марина Пуреновић, пословни секретар
тел: 011/3445-860
емаил: marinamih@telekom.rs   

Ивана Гавриловић, референт за финансије
тел: 011 / 38-30-306
емаил: ivanagav@telekom.rs

Јелена Ћесаровић, дипл. прaвник
тел: 011 / 344-58-57

Миодраг Николић Мија, webmaster
тел: 064 / 65-11-918
емаил: miodragn@telekom.rs 

Sekretarijat i stručne službe 

Miroslav Joksimović, predsednik
tel: 011/3445-866
email: miroslavjoks@telekom.rs

Zoran Vićentić, generalni sekretar
tel: 011 / 3445-856
email: zoranvic@telekom.rs

Marina Kostić, tehnički sekretar
tel: 011 / 344-58-52
fax: 011 / 344-60-11

Marina Purenović. poslovni sekretar
tel: 011/3445-860
email: marinamih@telekom.rs

 Ivana Gavrilović, referent za finansije
tel: 011 / 38-30-306
femail: ivanagav@telekom.rs

Jelena Ćesarović, dipl. pravnik
tel: 011 / 344-58-57

Miodrag Nikolić Mija, webmaster
tel: 064 / 65-11-918
email: miodragn@telekom.rs

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011

11000 Beograd, Radivoja Koraća 4
telefon: 011/3445-852, faks:011/3446-011

web: http://www.sindikat-telekoma.rs  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.rs