Број 6                                                                                             јануар 2007

Из наше струке
ГЛОБАЛНОСТ И РАЗВОЈ ИНТЕРНЕТА 

Водеће технологије 21. века, јединствени су стручњаци, су информационо-комуникационе технологије. Ове технологије су део нашег свакодневног и живота и рада.

Брзе промене глобалног друштва намећу менаџерима, у свим областима, комплексне и захтевне изазове. Одлуке о пословним плановима засноване су на иформацијама, а сам поступак прикупљања и уређивања информација мора бити изузетно брз и савремен уз имплементацију сајбер простора, а то је могуће само уз адекватну примену информационо - комуникационих технологија.

Менаџери у приватном и јавном сектору, програмери, Wеb дизајнери, професионалци у информатици свакодневно унапређују пословање у предузећима уз примену Интернета.

Интернет је скуп међусобно повезаних провајдера (Интернет посредника) и њихових корисника. 

Са гледишта корисника Интернет се понаша као јединствена рачунарска мрежа, која омогућава повезивање целе Земљине кугле, повезивање компанија, државних институција и индивидуалних корисника. 

Интернет је глобална рачунарска мрежа која се састоји од међусобно повезаних мрежа које за међусобно комуницирање користе Интернет протокол (ИП). 

Данас, Интернет представља глобални мултимедијални дистрибуирани информациони систем, јер обухвата практично цео свет и омогућава не само приступ мултимедијалним садржајима просторно дистрибуираним, већ и генерисање специфичних мултимедијалних садржаја на основу конкретног захтева корисника у интерактивном режиму рада. 

Интернет има велики утицај на пословање. Трендови развоја савременог пословања у свету засновани су на концептима глобалног тржишта и маркетинга, међународних производних система и глобалне рачунарске мреже. 

Глобално тржиште, међународни производни системи и информациона економија са глобалним маркетингом су основне карактеристике савременог пословања. 

Данас се нарочито истиче развој информационих и комуникационих технологија, које се одвијају брзо, непрекидно мењају и тешко их је пратити. Ове технологије омогућавају развој нових сервиса за пренос података и представљају снагу за кретање ка глобалном информационом тржишту. 

Распрострањено је мишљење да је Интернет резултат иновација последње деценије XX века. Међутим, потреба за разменом података између удаљених рачунарских система јавила се током шездесетих година XX века. Током седамдесетих година XX века најпознатији произвођачи рачунарских система развили су сопствена решења која су омогућила ефикасну размену података између великих система. Велики произвођачи рачунара (IBM, HONEYWELL, BURUOUGHS, UNIVAC) су развијали сопствене технологије међусобних повезивања својих рачунара. Сви су имали своје мрежне архитектуре (SNA; DNA; BNA…), које су међусобно биле некомактибилне. 

 

наставак »