ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗМЕНАМА

Обавештење о изменама и допунама
Упутства за рад Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности

Обавештавамо чланове синдиката да је одлуком Извршног одбора синдиката дана 16.03.2022. године измењено Упутство за рад Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности. Изменама Упутства предвиђено је следеће:

  • за куповину лекова у случају теже и дуже болести додељује се једнократна помоћ члану синдиката у износу највише до 80% од висине рачуна;

  • Извршни одбор утврђује висину основице за обрачун солидарне помоћи у односу на коју ће се утврђивати солидарна помоћ према процентима утврђеним овим Упутством, узимајући у обзир висину расположивих средстава и рационално коришћење истих, а основица коју је утврдио Извршни одбор је 90.000,00 динара.

Ове измене примењују се на захтеве предате почев од 15.03.2022. године.

Погледајте Упутство за доделу помоћи из средстава Фонда солидарности - пречишћен текст

Обавештење о изменама и допунама
Упутства за рад Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности

Обавештавамо чланове синдиката да је одлуком Извршног одбора синдиката дана 19.09.2019. године измењено Упутство за рад Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности. Изменама Упутства предвиђено је следеће:

- за куповину лекова у случају теже и дуже болести додељује се једнократна помоћ члану синдиката у износу највише до 90% од висине рачуна;

- за случајеве где се на основу писменог предлога синдикалних организација може недвосмислено утврдити потреба и оправданост помоћи у износу који зависи од расположивих средстава, а највише у износу од 20.000,00 динара (двадесетхиљададинара).

Ове измене примењују се на захтеве предате почев од 17.09.2019. године.

Погледајте Упутство за рад Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности - пречишћен текст

 

Обавештење о изменама Правилника Фонда солидарности

Обавештавамо чланове синдиката да је одлуком Скупштине синдиката дана 17.05.2019. године измењен Правилник Фонда солидарности. Извршене су следеће измене и допуне Правилника, и то:

  1. Извештај лекара надлежне државне устанoве, који је основ за накнаду трошкова лешења и којим је утврђена дијагнoза и датo мишљење o неoпхoднoсти лечења или интервенције мора бити издат пре него што је извршено лечење или интервенција која је основ за солидарну помоћ.

  2. Мандат Комисије траје пет године.

  3. Горња граница одобрене помоћи из средстава Фонда је 2 (две) просечне месечне нето зараде у Предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" а.д.

Погледајте Правилник Фонда солидарности - пречишћен текст

 

Право чланова Синдиката на солидарну помоћ по основу рођења детета

Надлежни орган Синдиката Телекома "Србија" је донео одлуку којом је утврдио право чланова Синдиката на солидарну помоћ по основу рођења детета и то у висини пола просечне нето зараде у "Телеком Србија" а.д. по детету.

Право на солидарну помоћ чланови Синдиката имају за децу рођену почев од 28.11.2017. године.

У случају да су oба рoдитеља чланови Синдиката, правo на солидарну помоћ пo oвoм oснoву oстварује самo један рoдитељ.

Захтев за солидарну помоћ за рођење детета члан Синдиката може поднети у року од 60 дана од дана рођења детета. Уз захтев се доставља извод из матичне књиге рођених за дете.

 

Обавештење о изменама Правилника Фонда солидарности

Обавештавамо чланове синдиката да је одлуком Скупштине синдиката дана 01.06.2017. године измењен Правилник Фонда солидарности. Извршене су следеће измене и допуне Правилника, и то:

  1. право на накнаду трошкова болничког лечења и здравствених услуга у одговарајућим здравственим установама у земљи има члан Сидиката под условом да је извештајем лекара надлежне државне устанoве утврђена дијагнoза и датo мишљење o неoпхoднoсти лечења или интервенције. (члан 9. став 1. тачка а) Правилника);

  2. за накнаду штете на објекту услови су да је оштећени објекат у власништву члана Фонда, чланова његове уже породице или његових родитеља или родитеља брачног/ванбрачног друга, да члан Фонда има пребивалиште на адреси оштећеног објекта, да синдикат није осигурао домаћинства/стамбене објекте у име својих чланова, да стамбени објекат није осигуран на други начин и да је члан Фонда поднео захтев за солидарну помоћ Предузећу, али је његов захтев одбијен (члан 9. став 1. тачка ђ) Правилника).

Ове измене ступају на снагу и примењују се даном доношења.

Погледајте Правилник Фонда солидарности - пречишћен текст са изменама од 1.6.2017. године

 

Обавештење о изменама Упутства за рад
Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности

Обавештавамо чланове синдиката да је одлуком Извршног одбора синдиката измењено Упутство за рад Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности. Изменама Упутства укинута је исплата помоћи за дуготрајна лечења за три наредна месеца, тако да ће се убудуће помоћ за трошкове лечења хроничним болесницима исплаћивати једнократно једанпут годишње.

Истовремено је смањен максимални износ за накнаду штете проузроковане вишом силом са 5 (пет) на 3 (три) просечне зараде.

Ове измене примењују се од 18.07.2014. године.

Напомена: За реализацију захтева неопходно је да чланови синдиката уз оригинал фискални рачун доставе и писани рачун у коме је наведен назив лека који је купљен, како би Комисија могла да утврди да је купљени лек у складу са Извештајем лекара.

Погледајте Упутство за рад Комисије за доделу помоћи из Фонда солидарности - пречишћен текст